pływalnia...
pływalnia...

Grafik:


Poniedziałek 25-06-2018
Tor: 1 2 3 4 5 6
6:00 - 6:50NNNNNN
7:00 - 7:50      
8:00 - 8:50      
9:00 - 9:50      
10:00 - 10:50      
11:00 - 11:50      
12:00 - 12:50      
13:00 - 13:50      
14:00 - 14:50      
15:00 - 15:50      
16:00 - 16:50      
17:00 - 17:50      
18:00 - 18:50      
19:00 - 19:50      
20:00 - 20:50      
21:00 - 21:50      
R - rezerwacja, S - szkoła, N - nieczynne

Regulamin krytej pływalni

 1. Kryta pływalnia czynna jest w godz. 7.00 do 22.00.
 2. Z pływalni korzystać mogą:
  • grupy zorganizowane – pod nadzorem i kierunkiem osoby uprawnionej ( zgodnie z przepisami prawa ) prowadzącej zajęcia wg ustalonego planu zajęć,
  • indywidualnie – dzieci umiejące pływać ( do lat 10 pod opieką osoby pełnoletniej ) , młodzież i osoby dorosłe.
 3. Wstęp na pływalnię mają osoby posiadające bilet lub karnet. Osoby towarzyszące mogą przebywać w obiekcie bez biletów , ale jedynie w strefach suchych tj. poza szatniami, natryskami i halą basenową.
 4. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
  • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • używania i sprzedaży tytoniu, napojów alkoholowych, środków odurzających itp.
  • wprowadzania zwierząt.
 5. Na terenie hali basenowej zabrania się:
  • stwarzania sytuacji zagrażającym bezpieczeństwu osób przebywających na pływalni (skoków do wody, biegania, wpychania i wrzucania do wody innych użytkowników),
  • używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
  • konsumpcji artykułów żywnościowych, zanieczyszczenia wody,
  • używania mydła i innych środków chemicznych.
 6. Zajęcia w grupach zorganizowanych na pływalni mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktora pływania i ratownika na torach wydzielonych, wcześniej zarezerwowanych.
 7. W zajęciach prowadzonych w grupach zorganizowanych na jedną osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 uczestników.
 8. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do wejścia i wyjścia razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie może wejść na pływalnię.
 9. Za bezpieczeństwo i zachowanie członków grupy zorganizowanej odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia i opiekun grupy oraz ratownik. Natomiast za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z pływalni odpowiedzialny jest ratownik.
 10. Zabronione jest prowadzenie nauki pływania i prowadzenie innych zajęć na torach ogólnodostępnych.
 11. Dyrekcja pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z pływalni.
 12. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 13. Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy przylegający do ciała, klapki basenowe i czepek kąpielowy.
 14. Przed wejściem do wody każdy użytkownik zobowiązany jest do umycia mydłem całego ciała pod natryskiem i dezynfekcji stóp.
 15. Dzieci i osoby korzystające z pieluch obowiązują specjalne pieluchy jednorazowe przeznaczone do kąpieli.
 16. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby zakaźne, otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, zaburzenia równowagi, agresywne zachowania.
 17. Użytkownicy pływalni po zajęciach powinni złożyć w wyznaczonych miejscach używany przez siebie sprzęt pływacki: deski, makarony itp.
 18. Na sygnał oznaczający rozpoczęcie akcji ratowniczej ( pięć krótkich gwizdków ) osoby korzystające z pływalni powinny natychmiast wyjść z wody i pozostać w miejscach nieutrudniających prowadzenia działań ratowników oraz stosować się do ich poleceń.
 19. Za przedmioty wartościowe nieprzekazane do depozytu, pozostawione na terenie pływalni, Dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności.
 20. Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi obiektu.
 21. Ratownicy pełniący dyżury na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem regulaminu.
 22. Osoby naruszające porządek publiczny , przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 23. Wszystkie osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.

Zatwierdził dyrektor SP8